• سامانه قیمت گذاری مرغ زنده

ورود اطلاعات
وزن مرغ زنده:
تعداد مرغ زنده:
قیمت مرغ زنده:
وزن لاشه مرغ:
میانگین وزن مرغ زنده:
درصد افت:
قیمت لاشه مرغ بر اساس افت:
قیمت لاشه مرغ بر اساس افت 25 درصد:
قیمت مرغ زنده بر اساس افت :
قیمت مرغ زنده بر اساس کیفیت: